Tag: ของเล่นเด็ก

ของเล่นเด็ก

เรื่องที่จะต้องรู้ก่อนเลือก “ของเล่นเด็ก”เรื่องที่จะต้องรู้ก่อนเลือก “ของเล่นเด็ก”

ของเล่นเด็กนั้นเป้นอีกหนึ่งในพัฒนาการที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้พัฒนาการของเด็กนั้นเติบโตได้ดี ซึ่งก็เริ่มสามารถเริ่มต้นที่ของเล่นเด็กได้ด้วยเช่นกัน แต่ว่าในการเลือกของเล่นเด็กนั้นยังมีเรื่องอีกมากมาย และ เรื่องที่พ่อ-แม่มือใหม่นั้นควรที่จะรู้ไว้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เรานั้นจะต้องควรจะรู้ก่อน ที่เราจะเลือกของเล่นเด็กให้กับลูกน้อยของเราจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ไว้   การเลือกของเล่นนั้นควรเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการของอายุ   การพัฒนาของเด็กนั้นจะมีการพัฒนาที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละช่วงอายุนั้นก็มีความแตกต่างกันในช่วงอายุ เช่นในช่วงแรกเกิดนั้นกระดูกยังไม่แข็งแรง และ การมองเห็นนั้นจะสนใจในในสีสันต์ที่สวยงามมากกว่า ดังนั้นก่อนที่เรานั้นจะเลือกของเล่นเด็กนั้นเราควรจะเลือก และทำความเข้าใจก่อนว่าเด็ก ๆ ในช่วงแต่ละอายุนั้นจะมีการพัฒนาที่เด่นในแต่ละช่วงอายุการเลือกของเล่นในแต่ละช่วงอายุให้เหมาะสมจะช่วยในการพัฒนาขึ้นอย่างมาก   ไม่ควรทีสารเคมีในการผลิต   เนื่องจากว่าผิวของเด็กนั้นยังมีการพัฒนาที่ไม่เต็มที่ดังนั้นอาจจะแพ้ และ มีอาการระคายเคืองได้ง่ายดังนั้นไม่ควรที่จะเลือกซื้อของเล่นที่มี “สารเคมี” จะดีกว่า เพราะว่าเจ้าตัวน้อยของเรานั้นอาจจะเกิดอาการแพ้ หรือ มีการระคายเคืองจนทำให้เจ้าตัวน้อยไม่สบายตัวเอาได้ ดังนั้นในเรื่องของสารเคมีนั้นไม่ควรจะมีในการของเล่นที่เราเลือกเลยจะดีที่สุด เพราะว่าจะช่วย Save ในเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าตัวเล็กได้อย่างมาก