Tag: ต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit

ต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit

การต่อใบอนุญาต ทำงาน รู้ก่อน ทำก่อนการต่อใบอนุญาต ทำงาน รู้ก่อน ทำก่อน

ใบอนุญาตในการทำงานหรือ Work permit นั้นหมายถึงเอกสารที่มีการออกให้บุคลต่างชาติ หรือ แรงงานต่างชาติที่เข้ามาในประเทศเพื่อใช้ในการยืนยันว่าสามารถที่จะทำงานได้ โดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่เอกสารดังกล่าวนี้นั้นจะต้องยื่นขอต่ออายุก่อนที่ใบอนุญาตินั้นจะหมดลง 1 เดือน และในการต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permitนั้นจะสามารถที่จะต่อได้เพียงครั้งละไม่เกิน 2 ปร เท่านั้น   การขออนุญาติต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง   ไม่ใช่ว่าเรานั้นจะสามารถเดินทางไปไหนมาไหนภายนอกประเทศและสามารถที่จะขอใบอนุญาติในการทำงานได้เลยหรือจะสามารถ ต่อ ใบ อนุญาต ทํา งาน work permit เพราะว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์ในการทดสอบด้วยเช่นกันเพื่อที่จะทำให้การขอใบอนุญาตินั้นนั้นออกได้มีมาตรฐานและมั่นใจว่าเป็นแรงงานที่เข้ามาถูกต้องตามกกฏหมายจริง  มีความรู้ และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาตไว้   ไม่เป็นบุคลวิกลจริต หรือ มีจิตฟั้นเฟือง และ ไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้ที่เจ็บป่วย หรือ มีภาวะวัณโรคระยะสุดท้าย หรือ โรคที่จะปรากฏอันเป็นที่รังเกียจภายในสังคม