Tag: อบรมไฟฟ้า

อบรมไฟฟ้า

อบรมไฟฟ้า หัวข้อตามกฎหมายกำหนด มีอะไรบ้างอบรมไฟฟ้า หัวข้อตามกฎหมายกำหนด มีอะไรบ้าง

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นได้เสมอ ดังนั้น สิ่งสำคัญหรือหัวใจสำคัญของการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า คือ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้มีความเข้าใจ ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่อย่างถูกต้อง การอบรมไฟฟ้า หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย วันนี้เราจะพามาดูหัวข้อที่ใช้อบรม ตามที่กฎหมายกำหนดมีอะไรบ้าง คนที่วางแผนจะเข้ารับการอบรมจะได้ทราบในเบื้องต้น ก่อนเข้ารับการอบรม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ปี 2558 โดยระบุไว้ว่าการอบรมไฟฟ้าต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยไปกว่า 3 ชั่วโมง อย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ กฎหมายด้านความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า มาตรฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การตรวจสอบระบบไฟฟ้า